Regulamin Newslettera

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”) na rzecz zainteresowanych osób (dalej: „Usługobiorcy”).
 2. Usługa świadczona jest przez BHM Sp. z o.o. w Srebrzyszczu przy ul. Dorohuskiej 32, 22-100 Srebrzyszcze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410274, NIP: 5632421891, REGON: 06138066000000 (dalej „BHM”).
 3. Usługa polega na bezpłatnym informowaniu Usługobiorców o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach w ramach serwisu www.bhm-ui.com, poprzez wysyłanie treści drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 4. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 

§ 2 Korzystanie z Usługi

 

 1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Usługi możliwe jest po dokonaniu uprzedniej rejestracji za pośrednictwem opcji "Newsletter" w ramach serwisu www.bhm-ui.com. Podczas rejestracji wymagane jest:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej oraz lokalizacji Usługobiorcy;
  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Usługobiorca chcący zrezygnować ze świadczonej przez BHM Usługi może rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez kliknięcie aktywnego linku o nazwie „Wypisz” znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości, która zawiera Newsletter.

 

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usługi, w szczególności adresu poczty elektronicznej, jest BHM.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Usługobiorcę zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia). Usługobiorca ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Usługobiorca nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.
 3. Usługobiorca w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@bhm-ui.com, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody.
 5. Decyzje dotyczące danych osobowych Usługobiorców nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 6. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Usługobiorca posiada:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

 

§ 4 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Usługi można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@bhm-ui.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zgłoszony przy rejestracji,
  2. opis sprawy będącej przedmiotem reklamacji,
  3. adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, na który powinna być przesłana odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. 3. BHM rozpatruje zgłaszane reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnej informacji umożliwiającej ich rozpatrzenie.

 

§ 5 Zmiana Regulaminu

 

 1. BHM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, BHM poinformuje o nich swoich Usługobiorców przesyłając stosowne informacje na adres poczty elektronicznej zgłoszony przy rejestracji.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości o wprowadzonych zmianach.

 

PDF

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgoda